Facebook
ДГ Калина
Детска градина в град Дупница

Правила за прием

 

Утвърждавам:

Райна Хаджийска

Заповед № 086/ 15.11.2016 г.

 

ПРАВИЛА

за организиране на приема на деца в

Детска градина „Калина”

 

Настоящите правила  целят да се предостави на заинтересованите лица нужната информация за  реда и процедурите по приемане на деца в детска градина „Калина“.

Правилата за прием в ДГ „Калина”са изготвени в съответствие с Наредба за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Дупница /решение на ОбС от 30.09.2016/  и с Правилника за дейността на детската градина.

І. Общи положения

 1. Децата постъпват в детската градина  не по-рано от 1.09. в годината на навършване на тригодишната им възраст
 2. При наличие на свободни места  в детската градина могат да се приемат з и деца на две годишна възраст
 3. Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗПУО предучилищното образование е задължително от учебната година на навършване на 5-годишна възраст на детето до постъпването му в първи клас.
 4. Деца, на които не са извършени задължителните за възрастта имунизации, не се приемат в детската градина. Такъв прием може да бъде осъществен по изключение, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени от имунизиране с протокол от РИОКОЗ.

 

 

 

ІІ. Условия и ред за прием на детето в детската градина

 1. Приемът на децата в ДГ„Калина“, гр. Дупница се осъществява от директора на детското заведение или от упълномощено от него лице.
 2. Децата могат да бъдат приемани в ДГ „Калина“ целогодишно  при наличие на свободни места.
 3. Свободните места за първа група /тригодишни/се обявяват ежегодно до 17 февруари чрез сайта на детската градина и чрез информационното табло в сградата
 4. Заявления за прием на децата, навършващи три години в годината на приема , се подават от  1 март до 17 март, а за  попълване на наличните свободни места – целогодишно;
 5. При подаването на документите подателят задължително получава, от приемащия документите в детската градина, пореден входящ номер.
 6. Документи за прием

 

 •  Заявление до директора на детска градина. В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, адрес на родителите, телефон за връзка и имейл адрес. Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи.

 

 • Акт за раждане на детето – копие
 • Декларация от родителя, че езапознат с правилата за прием на деца, Правилника за дейността на Детската градина ище заплаща таксата в определените срокове
 • Документи за наличие на определени обстоятелства, доказващи предимство съгласно Общинската наредба :

o   Деца – кръгли сираци

o   Деца в приемни семейства

o   Деца с един жив родител

o   Дете със специални образователни потребности и/или хронични заболявания.

o   Деца с родители, редовни студенти

o   Дете от семейството, чието друго дете посещава същото детско заведение

7. В определения от Наредбата на общинския съвет срок директорът на детската градина назначава комисия за изготвяне на списъците на приетите деца и разпределението им по групи и ги оповестява на 24 март на сайта на детското заведение и на информационно табло

8.Комисията разпределя децата по групи съобразно подадените документи за ползване на предимство и по реда на подаване на заявленията, като балансира приема на момчета и момичет

9. Записване на приетите деца - съгласно графика от заповедта на Кмета

10. Обявяване на свободните места - съгласно  графика

11. Попълване на свободните места - съгласно графика

12. Провеждане на род.среща - до края на април

  Неприсъствието на тази родителска среща и не уведомяването от страна на родителя  в този срок се смята за отказ от страна на родителите.

13.Обявяване на свободните места - съгласно графика

14.Попълване на свободните места - до 1 септември

 15. Децата от първите групи постъпват в ДГ от 01 до 10.09. със следните медицински документи,представени най-късно един ден преди постъпването:

 

 • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ;
 • Изследване на кръв и урина,извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ;
 • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето,съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.;
 • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпване на детето в ДЗ;
 • Зъбен статус на детето.

 

 1.  Деца, записани в списъчния състав на съответната детска група, но непостъпили в ДГ до 10.09. на текущата година без уважителна причина, отпадат от списъчния състав и местата се обявяват за свободни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Задължения на родителите

 

üДа представят надлежно и коректно всички изисквани документи.

üДа се запознаят с материалната база и условията в ДГ

üДа се запознаят предварително с екипа на детската група, в която ще постъпи детето.

üДа се запознаят с образователното съдържание в Програмната система

üДа се запознаят с Правилника за дейността на детската градина от сайта на детската градина

üДа се запознаят  с процедурите по регистрирането на отсъствията на детето в подготвителна група

üДа подготвят детето си за постъпване в ДГ.

 

Директорът на детската градина носи отговорност за прилагането на правилата.

Правилата могат да бъдат променяни и допълвани по решение на педагогическия съвет.

 

Допълнителна разпоредба

Преустановява се целогодишният прием на заявления за прием, а приетите до  влизането в сила на Общинската наредба / 30.09.2016/ заявления за прием на деца, родени 2014, 2015 и 2016 година, се презаверяват след уведомявяне на родетелите  съобразно  годината на раждане на детето

 

Утвърждавам:

Райна Хаджийска

Заповед № 086/ 15.11.2016 г.