Facebook
ДГ Калина
Детска градина в град Дупница

Такси

 

       За престоя на децата в ДГ родителите заплащат ежемесечна такса, размера на която се определя от Общинския съвет, в съответствие със Закона за местните данъци и такси, Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.


       Дневна такса за присъствие по 1.70 лв. на ден.


       Останалата издръжка на децата се поема от Общинския съвет. Той осигурява : здравното обслужване, отопление, вода, средствата за поддръжка на сграда и работна заплата, обзавеждане и основен ремонт на сградите. Родителите осигуряват играчки и дидактически материали за обучението на децата.

 

       Не заплащат такса:

  • деца - пълни сираци;
  • деца, на които и двамата родители са инвалиди;
  • деца на загинали при изпълнение на служебен дълг;
  • деца с тежки хронични заболявания по списък, утвърден от МЗ;
  • деца със специални образователни потребности;
  • деца, на които и двамата родители са редовни студенти.


       Такса с 50 % намаление заплащат:

  • деца с 1 родител – т.е. деца, чиито баща е неизвестен или деца, един от родителите на които е починал. В тази категория не попадат децата на разведени родители, както и припознатите деца на родители без брак ;
  • когато две деца от едно семейство са в едно или в различни детски заведения.

       При ползване на преференции родителите или настойниците подават декларация до директора на ДГ „Калина”, придружена с необходимите документи. Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларация. 

 

       За времето през което детето не е посещавало детска градина не се заплаща дневна такса.Родителите на деца, които не са уведомили предварително за отсъствието на детето, заплащат дневната такса за първия ден на отсъствието. 

       В подготвителните групи се заплаща само дневна такса.


       Таксата се заплаща от 1-во до 10-то число на месеца. След 10-то число децата, чиито родители не са платили таксата, се връщат от детска градина до изплащането й. При просрочване на плащането се начислява лихва.


       Деца, чиито родители не са заплатили дължимите такси за два последователни месеца се лишават от услугата, като мястото се освобождава.


       За допълнителни дейности извън държавните образователни изисквания – английски език, народни танци, таекуон-до и художествена гимнастика, родителите заплащат такси на лекторите, съгласувани с Родителското настоятелство.


       Ежемесечно заедно с таксата за храна родителите заплащат по 4,00 лв такса на родителското настоятелство, с която се осигуряват мокри кърпи, салфетки, тоалетна хартия и трапезна вода за децата и се заплаща физическата охрана на двора на детската градина съгласно договор, сключен от родителското настоятелство.